Tags: , , , , [ × ]

O sjo’n mond vol apparaten

isj een sjware sjtvaf voor mij,

ik ga sjlisjen bij het pvaten

en ik sjpuug er ook nog bij.

En mijn moed sjinkt in mijn sjchoenen,

want het isj sjo’n sjtom gevoel,

en wie sjal me sjo nog sjoenen

met sjulk sjtaaldraad in mijn sjmoel.

Sjtangen die je sjtevig sjitten,

daarvan sjlaap ik sjteedsj sjo sjlecht,

sjie ik als ik sjlaap gebitten,

sjchoon en sjterk en sjuperrecht.

En dan sjchveeuwen sjtemmen: Sjtakker,

wat een sjcheve romelsjooi

en dan sjchivik sjwetend wakker.

Maar ik word sjo mooi, sjo mooi!

Annie M.G. Schmidt